Энэхүү төсөл нь Монголын эмч, эмнэлгийн мэгэжилтнүүдэд тулгардаг сэтгэл зүйн асуудлуудын нэг болох ажлын байран дахь стрессийг даван туулахад нь туслах зорилго бүхий нүүр тулсан үйлчилгээний хэлбэртэй харьцуулахад цаг хугацааны хувьд уян хатан, бага зардал бүхий нүүр тулсан бус буюу он-лайн үйлчилгээний загварыг санал болгож байна. Мөн энэхүү төслийн хүрээнд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн үйлчлүүлэгчтэй үүсгэх мэргэжлийн эерэг харилцааг дэмжихийн тулд мэдээлэллийн технологийн дэвшлийг өргөнөөр ашиглах болно.

[Дэлгэрэнгүй]