Хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэр:
Боловсрол Суваг Телевиз

Хугацаа: 2009 оны 1-р сараас 2010 оны 1-р сар

Yндэслэл:

Төслийн үндсэн зорилго нь Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, ялангуяа хичээлийн чанартай материал, өндөр чадвартай багш боловсон хүчнээр дутагдаж буй хөдөө орон нутгийн сурагчдын хэрэгцээг хангахад оршино. Өнөөдөр хүүхэд бүр орчин үеийн шаардлагад нийцсэн боловсролын үйлчилгээгээр хангагдаж чадахгүй байна. Боловсролын үйлчилгээний ялгаатай байдал нь хот болон хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг улам ихэсгэж байна.

[Дэлгэрэнгүй]